Lukáš

Zdroj obrázku: https://www.freebibleimages.org/

LUKÁŠ 1 - 2 (luk_1 {0:00}; luk_2 {11:31})

Radostná novina; Nic není nemožné; Má duše velebí Hospodina; Janovo narození; Ježíšovo narození; Zasvěcení v chrámu; Dvanáctiletý Ježíš

Stáhnout

LUKÁŠ 3 - 5 (luk_3 {0:00}; luk_4 {6:41}; luk_5 {13:43})

Hlas volajícího; Milovaný syn; Je psáno; Duch je nade mnou; Zázraky v Kafarnaum; Jeď na hlubinu; Kdybys jen chtěl; Co je snadnější?; Nové víno

Stáhnout

LUKÁŠ 6 - 7 (luk_6 {0:00}; luk_7 {9:01})

Pán soboty; Dvanáct apoštolů; Blaze vám, běda vám; Milujte své nepřátele; Strom se pozná po ovoci; Řekni jen slovo; Chlapče, vstaň!; Více než prorok; Farizeus a hříšnice

Stáhnout

LUKÁŠ 8 - 9 (luk_8 {0:00}; luk_9 {10:28})

Podobenství o rozsévači; Ježíšova rodina; Kdo to vůbec je?; Legie; Kdo se mě dotkl?; Děvčátko, vstaň!; Nic si s sebou neberte; Pět chlebů a dvě ryby; Boží Mesiáš; Ježíš, Mojžíš a Eliáš; Jak dlouho budu s vámi?; Kdo je největší; Vzhůru do Jeruzaléma

Stáhnout

LUKÁŠ 10 - 11 (luk_10 {0:00}; luk_11 {7:15})

Beránci mezi vlky; Vaše jména jsou v nebesích; Kdo je můj bližní?; Jen jedno je potřeba; Proste a bude vám dáno; Zlé pokolení; Pokrytci!

Stáhnout

LUKÁŠ 12 - 14 (luk_12 {0:00}; luk_13 {9:36}; luk_14 {15:56})

Nebojte se jich; O bohatém bláznu; Nemějte starosti; Buďte připraveni; Znamení času; O neplodném fíkovníku; Uzdravení v sobotu; O hořčičném zrnku a kvasu; Těsné dveře; Jeruzaléme, Jeruzaléme!; Kdo se ponižuje, bude povýšen; Kdo bude hodovat v Království; Spočítej náklad

Stáhnout

LUKÁŠ 15 - 18 (luk_15 {0:00}; luk_16 {4:50}; luk_17 {10:00}; luk_18 {15:12})

O ztracené ovci; O ztracené minci; O ztraceném synu; O nepoctivé správci; O boháči a Lazarovi; Odpuštění, víra, pokora; Deset malomocných; Kdy přijde Království; O vytrvalé vdově; O farizeovi a výběrčím daní; Kdo vejde do Království; Blížíme se k Jeruzalému; Pane, ať vidím!

Stáhnout

LUKÁŠ 19 - 21 (luk_19 {0:00}; luk_20 {6:50}; luk_21 {13:12})

Zacheus; O hřivnách; Král na oslíku; Doupě lupičů; Jakým právem; O zlých vinařích; Čí je ten obraz?; Bůh je Bohem živých; Syn, nebo Pán?; Dva haléřky; Znamení času; Zkáza Jeruzaléma; Příchod Syna člověka

Stáhnout

LUKÁŠ 22 - 24 (luk_22 {0:00}; luk_23 {9:25}; luk_24 {16:50})

Poslední večeře; Kdo je největší; Getsemane; Neznám ho!; Před Veleradou; Před Pilátem; Před Herodem; Ukřižuj ho!; Cesta k popravišti; Golgota; Hrob ve skále; Není tu, vstal!; Na cestě do Emauz; Dotkněte se mě; Jste svědkové

Stáhnout

VIDEO LUMO PROJECT:

EVANGELIUM PODLE LUKÁŠE: https://youtube.com/playlist?list=PLcJVIuhI8isIM-EtPw8kUJH3lHer0XW9t&si=kVcVFYf_rdguqXzJ