IZAIÁŠ 1 - 4

POZŮSTATEK SE NAVRÁTÍ: Jako Sodoma a Gomora; K čemu jsou mi vaše oběti?; Nevěrné město; Na horu Hospodinovu; Lidská pýcha bude sražena; Tví vůdci jsou svůdci; Sionské dcery; Hospodinův výhonek

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 5 - 7

Píseň o vinici; Šestkrát běda; Přispěchá národ zdaleka; Svatý, svatý, svatý; Kámen úrazu; Sám Pán vám dá znamení; Asyrská břitva

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 8 - 10

Bůh je s námi; Kámen úrazu; Světlo v temnotách; Jeho hněv ještě nekončí; Běda Asýrii; Pozůstatek se navrátí

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 11 - 14

Jišajův výhonek; Pán shromáždí Izrael; Jásej a zpívej, Sione!; Ortel nad Babylonem; Jaký konec potkal tyrana!; Ortel nad Asýrií; Ortel nad Filištíny

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 15 - 19

Ortel nad Moábem; Ortel nad Damaškem; Ortel nad Habeší; Ortel nad Egyptem

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 20 - 25

Choď nahý a bosý; Ortel nad Babylonem; Ortel nad Edomem; Ortel nad Arábií; Ortel nad Jeruzalémem; Ortel nad Šebnou a Eliakimem; Ortel nad Fénicií; Zhouba země; Hospodin se oslaví; Hostina národů

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 26 - 29

Pevné město; Tví mrtví ožijí; Nová píseň o vinici; Ztracení se navrátí; Zmámení vůdci; Úhelný kámen; Mlácení netrvá navěky; Obklíčený Sion; Srdcem jsou vzdálení; Hrnčíř a jíl

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 30 - 34

Vzpurný lid; To je ta cesta; Hůl na Asýrii; Egypťané jsou jen lidé; Spravedlivý král; Duch shůry; Teď povstanu; Pohleď na Sion; Meč nad Edomem

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 35 - 39

Píseň vykoupených; Asyrská hrozba; Dnes je den soužení; Kohos to urážel?; Ezechiášova nemoc; Poslové z Babylonu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 40 - 42

HLE, MŮJ SLUŽEBNÍK: Hlas volajícího; Ke komu ho chcete přirovnat?; Neboj se; Modly nejsou nic; Hospodinův služebník; Nová píseň; Hluchý a slepý lid

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 43 - 45

Já jsem s tebou; Činím novou věc; Vyliji vody na žíznivé; Kdo je jako já?; Jeruzalém bude obydlen; Hospodinův pomazaný; Jediný spasitel

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 46 - 49

Modly se hroutí; Pád Babylonu; Zatvrzelý lid; Vyjděte z Babylonu; Světlo národů; Nezapomenu na tebe

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 50 - 54

Nezapomenu na tebe; Kdo mě odsoudí?; Hospodin potěší Sion; Já jsem váš Utěšitel; Kalich hněvu; Pryč, pryč odtud!; Naše utrpení vzal na sebe; Jásej, neplodná!

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 55 - 59

Pojďte ke mně!; NOVÝ JERUZALÉM: Dům pro všechny národy; Nenažraní psi; Plémě nevěstky; Pokoj vzdáleným i blízkým; Půst, který se líbí mně; Vaše viny jsou překážka; Uznáváme své zločiny; Zastánce a Vykupitel

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 60 - 63

Město Hospodinovo; Léto milosti; Dostaneš nové jméno; Vinný lis národů; Jsou můj lid; Ty jsi Otec náš

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout

IZAIÁŠ 64 - 66

Ty jsi Otec náš; Vyrovnám s nimi účty; Nové stvoření; Sami si zvolili své cesty; Rodící Jeruzalém; Hospodin přichází

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Stáhnout