Izaiáš

Zdroj obrázku: https://www.psephizo.com/

IZAIÁŠ 1 - 4 (iza_1 {0:00}; iza_2 {6:30}; iza_3 {10:38}; iza_4 {14:50})

POZŮSTATEK SE NAVRÁTÍ: Jako Sodoma a Gomora; K čemu jsou mi vaše oběti?; Nevěrné město; Na horu Hospodinovu; Lidská pýcha bude sražena; Tví vůdci jsou svůdci; Sionské dcery; Hospodinův výhonek

Stáhnout

IZAIÁŠ 5 - 7 (iza_5 {0:00}; iza_6 {6:47}; iza_7 {9:49})

Píseň o vinici; Šestkrát běda; Přispěchá národ zdaleka; Svatý, svatý, svatý; Kámen úrazu; Sám Pán vám dá znamení; Asyrská břitva

Stáhnout

IZAIÁŠ 8 - 10 (iza_8 {0:00}; iza_9 {4:24}; iza_10 {9:29})

Bůh je s námi; Kámen úrazu; Světlo v temnotách; Jeho hněv ještě nekončí; Běda Asýrii; Pozůstatek se navrátí

Stáhnout

IZAIÁŠ 11 - 14 (iza_11 {0:00}; iza_12 {3:32}; iza_13 {4:39}; iza_14 {9:00})

Jišajův výhonek; Pán shromáždí Izrael; Jásej a zpívej, Sione!; Ortel nad Babylonem; Jaký konec potkal tyrana!; Ortel nad Asýrií; Ortel nad Filištíny

Stáhnout

IZAIÁŠ 15 - 19 (iza_15 {0:00}; iza_16 {2:01}; iza_17 {5:05}; iza_18 {8:05}; iza_19 {9:59})

Ortel nad Moábem; Ortel nad Damaškem; Ortel nad Habeší; Ortel nad Egyptem

Stáhnout

IZAIÁŠ 20 - 25 (iza_20 {0:00}; iza_21 {1:23}; iza_22 {4:48}; iza_23 {9:30}; iza_24 {13:09}; iza_25 {17:28})

Choď nahý a bosý; Ortel nad Babylonem; Ortel nad Edomem; Ortel nad Arábií; Ortel nad Jeruzalémem; Ortel nad Šebnou a Eliakimem; Ortel nad Fénicií; Zhouba země; Hospodin se oslaví; Hostina národů

Stáhnout

IZAIÁŠ 26 - 29 (iza_26 {0:00}; iza_27 {4:00}; iza_28 {7:01}; iza_29 {13:26})

Pevné město; Tví mrtví ožijí; Nová píseň o vinici; Ztracení se navrátí; Zmámení vůdci; Úhelný kámen; Mlácení netrvá navěky; Obklíčený Sion; Srdcem jsou vzdálení; Hrnčíř a jíl

Stáhnout

IZAIÁŠ 30 - 34 (iza_30 {0:00}; iza_31 {7:37}; iza_32 {10:02}; iza_33 {13:33}; iza_34 {18:18})

Vzpurný lid; To je ta cesta; Hůl na Asýrii; Egypťané jsou jen lidé; Spravedlivý král; Duch shůry; Teď povstanu; Pohleď na Sion; Meč nad Edomem

Stáhnout

IZAIÁŠ 35 - 39 (iza_35 {0:00}; iza_36 {2:11}; iza_37 {7:04}; iza_38 {15:11}; iza_39 {19:31})

Píseň vykoupených; Asyrská hrozba; Dnes je den soužení; Kohos to urážel?; Ezechiášova nemoc; Poslové z Babylonu

Stáhnout

IZAIÁŠ 40 - 42 (iza_40 {0:00}; iza_41 {6:13}; iza_42 {12:25})

HLE, MŮJ SLUŽEBNÍK: Hlas volajícího; Ke komu ho chcete přirovnat?; Neboj se; Modly nejsou nic; Hospodinův služebník; Nová píseň; Hluchý a slepý lid

Stáhnout

IZAIÁŠ 43 - 45 (iza_43 {0:00}; iza_44 {5:28}; iza_45 {12:28})

Já jsem s tebou; Činím novou věc; Vyliji vody na žíznivé; Kdo je jako já?; Jeruzalém bude obydlen; Hospodinův pomazaný; Jediný spasitel

Stáhnout

IZAIÁŠ 46 - 49 (iza_46 {0:00}; iza_47 {2:50}; iza_48 {6:27}; iza_49 {11:24})

Modly se hroutí; Pád Babylonu; Zatvrzelý lid; Vyjděte z Babylonu; Světlo národů; Nezapomenu na tebe

Stáhnout

IZAIÁŠ 50 - 54 (iza_50 {0:00}; iza_51 {2:49}; iza_52 {8:43}; iza_53 {12:06}; iza_54 {15:08})

Nezapomenu na tebe; Kdo mě odsoudí?; Hospodin potěší Sion; Já jsem váš Utěšitel; Kalich hněvu; Pryč, pryč odtud!; Naše utrpení vzal na sebe; Jásej, neplodná!

Stáhnout

IZAIÁŠ 55 - 59 (iza_55 {0:00}; iza_56 {2:56}; iza_57 {5:58}; iza_58 {10:31}; iza_59 {14:36})

Pojďte ke mně!; NOVÝ JERUZALÉM: Dům pro všechny národy; Nenažraní psi; Plémě nevěstky; Pokoj vzdáleným i blízkým; Půst, který se líbí mně; Vaše viny jsou překážka; Uznáváme své zločiny; Zastánce a Vykupitel

Stáhnout

IZAIÁŠ 60 - 63 (iza_60 {0:00}; iza_61 {5:15}; iza_62 {8:10}; iza_63 {11:10})

Město Hospodinovo; Léto milosti; Dostaneš nové jméno; Vinný lis národů; Jsou můj lid; Ty jsi Otec náš

Stáhnout

IZAIÁŠ 64 - 66 (iza_64 {0:00}; iza_65 {2:20}; iza_66 {8:35})

Ty jsi Otec náš; Vyrovnám s nimi účty; Nové stvoření; Sami si zvolili své cesty; Rodící Jeruzalém; Hospodin přichází

Stáhnout